මුලු ලොවටම වංචාකර අතුරුදහන් වූ කවුද මේ Crypto Queen?

Originally published at: https://fossnsbm.org/blog/crypto-queen/

Dr.Ruja Ignatova කියන අපූරු ව්‍යාපාරික කාන්තාව ඇයව Crypto Queen ලෙස හඳුන්වගන්නවා. ඇය බිට්කොයින් සමග තරග කිරීම සඳහා නව Crypto Currency වර්ගයක් නිර්මාණය කල බව මිනිසුන්ට පැවසූ අතර බිලියන ගණනක් මිනිසුන් මෙහි ආයෝජනය කිරීම සඳහා පොළඹවා ගත්තාය. පසුව මීට අවුරුදු හතරකට පෙර (2016) බිලියන ගණන් මුදල් ද සමඟින් ඇය අතුරුදහන් විය.Jamie Bartlet නම් ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍යවේදියා විසින්…

4 Likes